Yükleniyor

Kurumsal

Kişisel verilerin korunması


Kaplam Otomotiv Plastik Sanayi ve Ticaret A.Ş.
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

Kaplam A.Ş. olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususunun önemini bilmekte ve gizliliğin korunması konusunda azami özen göstermekteyiz.

Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından sağlanan hizmet ve Şirketimizin ticari faaliyetlerine bağlı olarak; doğrudan ya da dolaylı yöntemlerle, Şirketimiz birimleri ve ofisler, Topluluk Şirketleri, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir. Şirketimiz ve Topluluk Şirketlerimizin sunduğu ürün ve hizmetlerden yararlandığınız müddetçe oluşturularak ve güncellenerek kişisel verileriniz işlenebilecektir.

Şirketimiz ile ticari iş ve işlemlerin kurulması, yürütülebilmesi ve geliştirilebilmesi amaçlarıyla 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında paylaştığınız bilgileriniz Şirketimizde kayıt altına alınacak ve söz konusu işlemlerinizin yürütülmesi için gerektiğinde bize yardımcı olan üçüncü taraf bilgi işlemcilere, finansal kurumlara ya da diğer üçüncü taraf hizmet tedarikçilerine aktarılabilecektir.

Şirketimizde kayıt altına alınan bilgileriniz 6698 Sayılı Kanun hükümleri doğrultusunda gerekli ve makul tüm önlemlerle korunacaktır. İşbu web sitesinde veya başka biçimde tarafımıza bilgi verdiğinizde bilgilerinizin yukarıda belirtilen amaçlarla işlenmesine ve aktarılmasına açık biçimde onay vermiş olursunuz.

Kişisel bilgilerin işlenmesi bakımından veri sorumlusu Kaplam Otomotiv Plastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. olup; aşağıdaki konularda ayrıntılı bilgi ve taleplerinizi kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVK Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi; www.kaplam.com.tr adresindeki formu doldurarak, formun imzalı bir nüshasını Sırabademler Mah. Paşaçayırı Mevkii No:31 16700 Karacabey / Bursa adresine bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya KVK Kanunu’nda belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilir veya ilgili formu kaplamkvk@kaplam.com.tr adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.

 • Kişisel nitelikteki bilgilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Bilgilerinizin hangi amaçlarla işlendiğini ve bilgilerinizin o amaçlar doğrultusunda kullanıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel bilgilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel bilgilerinizin eksik veya yanlış işlendiğini düşünüyorsanız bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel bilgilerinizin işlenme amaçlarının artık ortadan kalkmış olduğunu düşünüyorsanız söz konusu bilgilerin silinmesini yada yok edilmesini talep etme,
 • Kişisel nitelikteki bilgilerinizin otomatik araçlarla işlenmesinin sizin için doğurduğu olumsuz sonuçlar varsa bunlara itiraz etme,
 • Bilgilerinizin yasal olmayan yollarla işlendiğini düşünüyorsanız bunun sonucu olarak maruz kaldığınız zarar ziyanın tazmin edilmesini talep etme.

Saygılarımızla,
Kaplam Otomotiv Plastik Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Çalışan adaylarına ait kişisel verilerin işlenmesi

Kaplam Otomotiv Plastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından, çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi, ücret politikasının yürütülmesi, yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi (yeni pozisyonlar için tarafınızla irtibat kurulabilmesi), saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi, yetkili kişi ve kurum/kuruluşlara bilgi verilmesi, talep/şikayetlerin takibi, olası ihtilaflarda verilerin delil olarak kullanılması amaçlarıyla,

Özgeçmişinizde (CV) yer alması halinde kimlik, iletişim, özlük, mesleki deneyim, görsel kayıtlar (fotoğraf), diğer (hobiler, yetenekler, üye olunan sosyal gruplar) verileriniz işlenir.

Şirketimizin, özgeçmiş (CV) edinimi ve değerlendirilmesi sürecinde; 6698 sayılı Kanun’un 6. Maddesinde sayılı özel nitelikli kişisel verilerin ve özellikle özgeçmişlerde yer verilmesi genel uygulama haline gelen sendika, dernek ve/veya vakıf üyeliği, sabıka kaydı ile sağlık bilgilerinin işlenmesine yönelik bir talebi/iradesi/uygulaması bulunmamaktadır. Bu nedenle lütfen şirketimize yapacağınız başvurularda veya aracı firma (kariyer firmaları) sistemlerine yüklediğiniz-ilettiğiniz Özgeçmiş içeriğinde bu özel nitelikli verilerin bulunmamasına yönelik gerekli dikkat ve özeni gösteriniz.

Mülakatlarda “İş Başvuru Formu” doldurulması sureti ile kimlik, iletişim, özlük, mesleki deneyim, görsel kayıtlar (fotoğraf), geçmişte geçirilen önemli rahatsızlıklar (mavi yaka çalışanlarımız tarafından yapılacak işlerin fiziksel olarak yeterlilik gerektirmesi nedeniyle sadece mavi yaka çalışanlar bakımından uygulanmaktadır) verileriniz işlenir.

Çalışan adaylarımıza ilişkin veriler, elden veya posta yoluyla teslim ettiğiniz belgeler, sözlü veya yazılı beyanlarınız, e-posta yazışmaları, formlar/sözleşmeler/taahhütnameler/dilekçeler /online-web-email başvurunuz/onayınız, kariyer sitelerine yüklediğiniz verilerin edinilmesi yoluyla elde edilmekte ve işlenmektedir.

Çalışan adaylarına ait kişisel veriler, “Açık rıza”, “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”, “Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması”, “Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması”, “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayanarak işlenmektedir.

Çalışan adaylarına ilişkin kişisel veriler, yukarıda belirtilen amaçlar dairesinde aşağıdaki taraflarla paylaşılabilir:

 • İşe uygunluk ve yetkinliğinizin değerlendirilmesi/ referans kontrollerinin gerçekleştirilmesi kapsamında referans gösterdiğiniz kişiler,
 • Veri işleyen olarak bulut bilişim hizmeti alınan yurtdışı tedarikçimiz (Microsoft),
 • Olası yargı, denetim, inceleme, soruşturma, hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi işlemleri nedeniyle yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile hukuk danışmanı.

Çalışan adaylarımıza ilişkin açık rıza gerektirmeyen kişisel veriler, yeni iş fırsatlarından yararlanılmasını temin etmek amacıyla kayıtlarımızda 1 yıl süre ile saklanmaktadır.

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca Kişisel verilerin korunması hakkında Çalışan Adayı hakkında Aydınlatma Metni ’ne ulaşmak için tıklayınız.

Stajyerlerimizin kişisel verilerin işlenmesi

Kaplam Otomotiv Plastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. olarak veri sorumlusu sıfatıyla, stajyerlerimize ait kişisel veriler, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("Kanun") ve ilgili mevzuat kapsamında aşağıdaki birimler nezdinde ve açıklanan kapsamda işlenmektedir.

Kaplam A.Ş. tarafından, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, iş sağlığı güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi, yetkili kişi kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi, saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi, erişim yetkilerinin yürütülmesi, denetim/ etik faaliyetlerinin yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi, yetenek/kariyer gelişimi faaliyetlerinin yürütülmesi, insan kaynakları süreçlerinin planlanması, iş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi, finans ve muhasebe işlemlerinin yürütülmesi, hizmet alım süreçlerinin yürütülmesi, talep/şikayetlerin takibi amaçlarıyla; kimlik, iletişim, özlük, görsel ve işitsel kayıtlar (işyeri ve tesisler 24 saat kamera ile izlenmektedir), sağlık bilgileri (iş güvenliği ile sınırlı olarak iş kazası süreçlerinde), finans (ücret-banka hesap bilgileri) verileriniz işlenebilmektedir.

Veri İşleme faaliyetinin hukuki sebebi:
Kişisel verileriniz, açık rıza, kanunlarda açıkça öngörülmesi, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanarak işlenmektedir.

Bilgi İşlem süreçlerinde işlenen veriler hakkında bilgilendirme:
Şirketimiz tarafından, bilgi güvenliği süreçlerinin yönetilmesi, veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini, yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi/ denetimi, iş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi, risk yönetim süreçlerinin yürütülmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, görevlendirme sürecinin yürütülmesi, iç denetim/soruşturma/ istihbarat faaliyetlerinin yürütülmesi, mal/hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi, saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla işlem güvenliği veriniz işlenmektedir. Bu kapsamda işlenen veriler şöyledir:

 • IP adres bilgileri,
 • İnternet sitesi giriş çıkış bilgileri,
 • Şifre ve parola bilgileri, kullanıcı adları,
 • İşyeri giriş kartlı okuma sistemleri,
 • İnternet kullanım bilgileri,
 • Kurumsal e-posta adresinden veya şirket bilgisayar/tablet/telefonları ve internet ağı kullanılarak e-posta adresinden yapılan e-posta yazışmaları ve bu içerikte yer alan verilerin tamamı,
 • Diğer Kaplam A.Ş. birimlerince elektronik sistemler üzerinde işlenen (kaydedilen, muhafaza edilen, aktarılan) tüm verileriniz,

elde edilmekte, kaydedilmekte, muhafaza ve depo edilmekte, arşivlenmekte ve yurt içinde veya yurtdışına aktarılabilmektedir. Ayrıca 5651 sayılı yasa kapsamında şirketin sistemlerinin kullanıldığı her alanda log kayıtları tutulmakta, mevzuat gereği stajyerin hangi veriye ne şekilde ne zaman eriştiği kayıt altına alınmaktadır.
Ayrıca;

 • Şirket ilgili sistem, yazılım ve donanımları ile sunucularına kaydedilmekte, muhafaza edilmekte,
 • Bakım destek hizmetleri kapsamında dış hizmet alım yapılan tedarikçi firmaların erişimine kontrollü ve sınırlı olarak açılmakta, aktarılmakta,
 • Verilerin depolanması veya yedeklenmesi amacıyla sunucu hizmeti alınan tedarikçilerin sunucularına aktarılmakta,
 • Talep edilmesi halinde yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılmakta,
 • Tüm çalışan/stajyer verileri (özellikle çalışanların elektronik sistemler ve donanımlar üzerinde gerçekleştirdiği iletişim, iş ve işlemler nedeniyle) risk ve tehditlerin belirlenmesi, veri sızıntılarının tespiti, özel amaçlı kullanımların, hukuka aykırı iş ve işlemlerin tespiti ve denetimi amacıyla izlenebilmekte, söz konusu risklerin ve tehditlerin önlenmesi veya sonlandırılması amacıyla bu verilere erişilebilmekte, kayıt altına alınabilmekte, paylaşılabilmektedir.

Kaplam A.Ş. WEB Sitesi kullanıcılarının kişisel verilerinin işlenmesi;
Kaplam A.Ş. web Sitesi’ni ziyaret eden kullanıcılara ait trafik bilgileri, 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun uyarınca işlenmektedir.
Web sitesi ziyaretçilerimize yönelik reklam, tanıtım, tüketici eğilimi izleme faaliyeti gerçekleştirilmemektedir. Bunun yanı sıra, yalnızca web sitesi performansının analizi amacıyla Google Analytics sistemi kullanılmakta olup, ziyaretçi sayısı verisi Google, web sitesi hizmeti alınan tedarikçi firma ve hosting firması ile otomatik olarak paylaşılır.

Kanun (KVK) kapsamındaki haklarınız;
Kişisel verilerinizin işlenmesiyle ilgili olarak Kanun’un 11. Maddesinde sayılan haklara sahipsiniz:

Söz konusu başvuru ve taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ’de yer alan koşulları içerecek biçimde;

 • Islak imzalı şekilde posta yoluyla veya elden ya da,
 • Kayıtlı elektronik posta (KEP) kaplam.gulay@hs02.kep.tr. adresimiz üzerinden,
 • Güvenli elektronik imza,
 • Mobil imza, ya da
 • daha önce tarafımıza bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle kaplamkvk@kaplam.com.tr. adresimize e-posta atarak, kimliğinizi tevsik edici belgelerle (TC kimlik numarasını içeren, din, medeni hal, kan grubu, engel/protez verisi kapatılmış kimlik veya ehliyet fotokopisi ile birlikte) tarafımıza ulaştırmanız gerekmektedir.

Şirketimizin kişisel verilerin işlenmesine yönelik politika ve uygulamaları hakkında daha fazla bilgi almak ve başvuru formumuza ulaşmak için www.kaplam.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.

Müşterilerimize (ve/veya hissedarlarına ve/veya yetkililerine ve/veya çalışanlarına) ait kişisel verilerin işlenmesi

Kaplam Otomotiv Plastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususunun önemini bilmekte ve gizliliğin korunması konusunda azami özen göstermekteyiz.

Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından sağlanan hizmet ve Şirketimizin ticari faaliyetlerine bağlı olarak; doğrudan ya da dolaylı yöntemlerle, Şirketimiz birimleri ve ofisler, Topluluk Şirketleri, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir. Şirketimiz ve Topluluk Şirketlerimizin sunduğu ürün ve hizmetlerden yararlandığınız müddetçe oluşturularak ve güncellenerek kişisel verileriniz işlenebilecektir. Şirketimiz ile ticari iş ve işlemlerin kurulması, yürütülebilmesi ve geliştirilebilmesi amaçlarıyla 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında paylaştığınız bilgileriniz Şirketimizde kayıt altına alınacak ve söz konusu işlemlerinizin yürütülmesi için gerektiğinde bize yardımcı olan üçüncü taraf bilgi işlemcilere, finansal kurumlara ya da diğer üçüncü taraf hizmet tedarikçilerine aktarılabilecektir.

Şirketimizde kayıt altına alınan bilgileriniz 6698 Sayılı Kanun hükümleri doğrultusunda gerekli ve makul tüm önlemlerle korunacaktır. İşbu web sitesinde veya başka biçimde tarafımıza bilgi verdiğinizde bilgilerinizin yukarıda belirtilen amaçlarla işlenmesine ve aktarılmasına açık biçimde onay vermiş olursunuz.

Kişisel bilgilerin işlenmesi bakımından veri sorumlusu Kaplam Otomotiv Plastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. olup; aşağıdaki konularda ayrıntılı bilgi ve taleplerinizi kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVK Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi; www.kaplam.com.tr adresindeki formu doldurarak, formun imzalı bir nüshasını Sırabademler Mah. Paşaçayırı Mevkii No:31 16700 Karacabey / Bursa adresine bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya KVK Kanunu’nda belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilir veya ilgili formu kaplamkvk@kaplam.com.tr adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.

 • Kişisel nitelikteki bilgilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Bilgilerinizin hangi amaçlarla işlendiğini ve bilgilerinizin o amaçlar doğrultusunda kullanıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel bilgilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel bilgilerinizin eksik veya yanlış işlendiğini düşünüyorsanız bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel bilgilerinizin işlenme amaçlarının artık ortadan kalkmış olduğunu düşünüyorsanız söz konusu bilgilerin silinmesini ya da yok edilmesini talep etme,
 • Kişisel nitelikteki bilgilerinizin otomatik araçlarla işlenmesinin sizin için doğurduğu olumsuz sonuçlar varsa bunlara itiraz etme,
 • Bilgilerinizin yasal olmayan yollarla işlendiğini düşünüyorsanız bunun sonucu olarak maruz kaldığınız zarar ziyanın tazmin edilmesini talep etme.

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca Kişisel verilerin korunması hakkında Ürün ve Hizmet Alan Kişi ( Müşteri ) Aydınlatma Metni ’ne ulaşmak için tıklayınız.

Tedarikçilerimize (ve/veya hissedarlarına ve/veya yetkililerine ve/veya çalışanlarına) ait kişisel verilerin işlenmesi

Kaplam Otomotiv Plastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. olarak; veri sorumlusu sıfatıyla, ticari ilişkilerimiz kapsamında işlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde; işleme amacı ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde, duruma göre talep ettiğimiz veya tarafınızca bizimle paylaşmış olduğunuz kişisel verilerinizin, kaydedileceğini, depolanacağını, muhafaza edileceğini, yeniden düzenleneceğini, kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılacağını ve KVKK’nın öngördüğü şartlarda, yurtiçinde üçüncü kişilere aktarılacağını, devredileceğini, sınıflandırılabileceğini ve KVKK’da sayılan sair şekillerde işlenebileceğini bildiririz.
Tarafımıza sizin tarafınızdan veya temsilcisi olduğunuz şirketiniz yetkilileri tarafından sözleşme ilişkimiz kapsamında sağlanan ve tarafımızca işlemeye konu olabilecek kişisel verileriniz aşağıdaki gibidir:

Kimlik Verisi

Ad, soyadı, T.C. Kimlik No, doğum tarihi, doğum yeri, cinsiyet, medeni durumu, milliyeti,

nüfus cüzdanı/ehliyet sureti, CRC Belgesi, Psikoteknik Belgesi, Forklift Kullanım yetki belgesi,

imza sirkülerinde yer alan kişisel veriler.

İletişim Verisi

E-posta adresi, adresi ve telefon numarası

Özel Nitelikli Kişisel Veri

Nüfus cüzdanı/ehliyet suretinde yer alan din ve kan grubu, adli sicil kaydı, mesleki eğitim sertifikaları,

Sağlık Verisi

Firma personelinin yapacağı işe uygunluğunu gösteririr İşyeri Hekimi tarafından verilen sağlık raporlarının fotokopileri. Yüksekte çalışma, Gece Çalışması, Kapalı Alanlarda Çalışma gibi " İş İzni " gerektiren işlerde çalışabileceği Hekim tarafından düzenlenen sağlık raporu.

Sosyal Güvenlik Kaydı Verisi

Firmanın yeni İşe aldığı personeller için İşe Giriş Bildirgesi, sürekli çalışanları için SGK tarafından onaylanmış son Aylık Prim Hizmet Belgesi, Bağ-kurlu ise borcu yoktur belgesi. 

Ayrıca işin devamına bağlı olarak diğer aylara sarkan işlerde firmanın görevlendirme yazısında belirtilen söz konusu çalışanlara yönelik aylık hizmet belgesi ve / veya BAĞ-KUR belgesi.

Finansal Veri

Banka hesap bilgileri

Eğitim Verisi

Eğitmen özgeçmişleri, İş sağlığı ve güvenliği eğitim kayıtları, mesleki eğitim kayıtları.

Çalışma Verisi

SGK giriş bildirgesi ve görevlendirme belgeleri, işe başlama tarihi, unvanı, imza sirküleri

Görsel ve İşitsel Veri

Gerçek kişiye ait fotoğraf, güvenlik kamera kayıtları,

Şirket yetkilileri ile görüşme esnasında alınan ses kayıtları

Diğer

Araç plakası

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları: Kişisel verileriniz Şirket tarafından aşağıda belirtilen amaç ve hukuki sebeplerle işlenebilir. Aramızdaki sözleşmelerin uygulanabilmesi ve şart ve koşullarının yerine getirilmesi için;

 • Tarafınızdan veya temsilcisi olduğunuz şirket tarafından Şirket’e temin edilen mal ve hizmete ilişkin işlerin ve iletişimin koordinasyonu ve yürütülmesi ve hizmet/sözleşme ifasına ilişkin kalite kontrolü ve değerlendirmesi
 • Finans ve muhasebe kayıtlarının tutulabilmesi ve ödeme işlemlerinin gerçekleştirilmesi
 • Tedarikçi, iş ortakları ve müşteriler arasında iletişim sağlanması
 • Karşılama faaliyetlerinin takibi
 • Tedarikçi çalışanlarından destek alınması

Şirket politikalarımızı uygulamak açısından gerekli olduğu takdirde işlenebilir.

Yasalar nezdinden haklarımızı kullanabilmek veya tarafımızdan yetkili mercileri tarafından talep edilmesi halinde yasal yükümlülüğümüzü yerine getirmek için işlenebilir.

İş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve denetimi gibi yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla işlenebilir.

Kişisel verileriniz, ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre ve herhalde kanuni zamanaşımı süreleri kadar muhafaza edilecektir.

Kişisel Verilerinizin Üçüncü Kişiler İle Paylaşılması: Kişisel verileriniz zaman zaman ve faaliyetin gerektirdiği ölçüde, Şirket’in hizmet aldığı mesleki danışmanlar, muhasebeciler, avukatlar ve denetçilerle, bilgi teknolojileri ve arşiv hizmeti veren şirketlerle, hizmet aldığımız iş sağlığı ve güvenliği kurumları ve uzmanlarıyla, Şirket’in ticari ilişki içinde bulunduğu kurumlarla, bankalarla, iç ilişkimizin yürütülmesi amacıyla Şirket’in hakim ortağı olan şirket ve onun grup şirketleri gibi üçüncü kişilerle paylaşılabilir.

Haklarınız;
KVKK’nın 11. maddesi gereği bize şahsen, kimliğinizi ispat etmeniz kaydıyla, kişisel verileriniz ile ilgili;

 • Şirket’in hakkınızda kişisel veri işleyip işlemediğini öğrenmek, eğer işlemişse, buna ilişkin bilgitalep etmek,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığı öğrenmek,
 • Kişisel verilerin yurtiçi veya yurtdışına aktarılıp aktarılmadığı ve kimlere aktarıldığını öğrenmek,
hakkına sahipsiniz.

Ayrıca, Şirket’ten yanlış ve eksik Kişisel Verilerinizin düzeltilmesini ve verilerinin aktarıldığı veya aktarılmış olabileceği alıcıların bilgilendirilmesini talep etme hakkınız vardır.

Kişisel verilerinizin KVKK madde 7’de öngörülen şartlar çerçevesinde verilerinizin imha edilmesini (silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini) Şirketten talep edebilirsiniz. Aynı zamanda verilerin aktarıldığı veya aktarılabileceği 3. kişilerin söz konusu imha talebiniz ile ilgili bilgilendirilmesini talep edebilirsiniz. Ancak imha talebinizi değerlendirerek hangi yöntemin uygun olduğu somut olayın koşullarına göre tarafımızca değerlendirilecektir. Bu bağlamda seçtiğimiz imha yöntemini neden seçtiğimiz ile ilgili bizden her zaman bilgi talep edebilirsiniz.

Münhasıran bir otomatik sistem kullanılarak oluşturulmuş kişisel veri analizinizin sonuçlarına bu sonuçlar çıkarlarınıza aykırıysa itiraz edebilirsiniz.

Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep edebilirsiniz.

Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin Şirket için ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili hususlarda başvurunuzu Şirketin internet adresinde bulunan başvuru formunu doldurup imzalamak suretiyle şahsen kimliğinizi ispatlamak suretiyle Şirketimize teslim etmeniz gerekmektedir.

Kamu kurum veya kuruluşlarının yetkililerine ait kişisel verilerin işlenmesi

Kaplam Otomotiv Plastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında görevli olan kişilerin kimlik, iletişim, unvan, çalıştığı kurum, sicil numarası verileri, söz konusu yetkili kurum veya kuruluşun düzenlediği belgenin işleme alınması ve gereklerinin yerine getirilmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, idari, hukuki veya ticari süreçlerin yürütülmesi, saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi, yetkili kişi ve kurum/kuruluşlara bilgi verilmesi, olası ihtilaflarda verilerin delil olarak kullanılması amacıyla işlenmektedir.

Söz konusu kişisel veriler, şirketimiz yetkilileri/temsilcileri/çalışanlarına yapılan sözlü veya yazılı beyanlar (yüz yüze veya telefon görüşmelerindeki sözlü beyanlarınız, kartvizit paylaşımı, e-posta yazışmaları, faks iletileri, formlar/sözleşmeler/taahhütnameler/toplantı notları/dilekçeler/tebligatlar gibi elden veya posta yoluyla ilettiğiniz belgeler), resmi kurum ve kuruluşların belge veya online kayıtları, etkinlik, tören ve organizasyonlarda yapılan kamera/fotoğraf çekimleri, Kaplam Otomotiv Plastik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ ne ait web sitesi üzerinden yaptığınız başvurular, düzenlenen resmi belgelerde yer alan verilerinizin kayda alınması/arşive alınması, internette/basında yer alan aleni verilerin araştırılması, iş yerini ziyaretiniz sırasında yapılan kamera kayıtları yoluyla, sözlü, yazılı veya dijital yöntemlerle işlenmektedir.

Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşlarının yetkili/çalışanlarına ait kişisel veriler, “Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması”, “Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması”, “İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.” hukuki sebeplerine dayanarak işlenmektedir.

Kişisel verileriniz yukarıda açıklanan amaçlar dairesinde aşağıdaki taraflarla paylaşılabilir:

 • Bildirim yükümlülüğümüz bulunan konu veya gündemlerde Yönetim Kurulu Üyeleri,
 • Gerekli hallerde müşterilerimiz ve sektör ilgilileri (ilgili kurumun ürünlerimiz veya şirketimizle ilgili düzenlediği yeterlilik belgeleri/ raporları vb. web sitemizde yayınlanarak veya diğer iletişim kanalları ile üçüncü kişilerle paylaşılmaktadır)
 • Mal/hizmet tedariki almak amacıyla yurt içinde ve yurt dışındaki hizmet alınan firmalar (posta, kargo firmaları, bankalar ve bunların bağlı oldukları yetkili makamlar, hukuk-finans-değerleme-ürüngeliştirme danışmanları/firmaları/akademisyenler/acenteler/ajanslar),
 • Veri işleyen olarak bulut bilişim hizmeti alınan tedarikçimiz (Microsoft),
 • Olası yargı, denetim, inceleme, soruşturma, hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi işlemleri nedeniyle yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile hukuk danışmanı,
 • Etkinlik ve organizasyonlarımıza katılan kişilerin yer aldığı fotoğraf veya videolar ile yayın içeriğinde yer alması halinde kimlik, mesleki deneyim (görev/unvan), iletişim verileri sosyal medya yayınlarımız, basın açıklamalarımız, süreli yayınlarımız veya kurumsal web sitesi yayınlarımız aracılığıyla herkese açık hale gelebilir. Bu yayınların gerçekleştirilmesi, ilgili görsel içeriklerde yer alma iradenizin yeşil yaka kartı/arması ile tespiti ve yazılı yayın içeriği hakkında tarafınızla önceden gerekli iletişimin yürütülmesi halinde mümkündür. Yine, bu verilerin yayınlanması için anlaşmalı olunan matbaa firmasına, web sitesi yöneticisine ve hosting firmasına yayın içeriğindeki kişisel veriler aktarılmaktadır.
Bilgi teknolojileri süreçlerinde kişisel verilerin işlenmesi

Kaplam Otomotiv Plastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından, tüm birim/departmanlar nezdinde işlenen kişisel veriler, günün teknolojik koşulları ve kullanılan teknolojik sistemler sayesinde elektronik ve dijital sistemlerde de otomatik veya kısmen otomatik olarak işlenebilmektedir. Bunun yanında elektronik ve dijital sistemler vasıtasıyla işlem güvenliği (IP adres bilgileri, internet sitesi giriş çıkış bilgileri, kartlı okuma giriş çıkış kayıtları, sistem ve donanımlara yönelik tüm şifre ve parola bilgileri) ve risk yönetimi verileri Bilgi İşlem Bölümümüz tarafından işlenmektedir.

Bu minvalde kişisel verileriniz, bilgi güvenliği süreçlerinin yönetilmesi, erişim yetkilerinin sınırlanması, gizlilik, bilgi güvenliği ve veri muhafaza süreçlerinin yürütülmesi, veri yönetişim faaliyetlerinin yürütülmesi, iş sürekliliğinin sağlanması ve elektronik sistemler vasıtasıyla iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, risk yönetim süreçlerinin yürütülmesi, log kayıtlarının alınması, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, iç denetim/soruşturma/ istihbarat faaliyetlerinin yürütülmesi, talep ve şikayetlerin yanıtlanması ve yönetilmesi için teknik alt yapının sağlanması, güvenli saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla elektronik ve dijital varlık ve sistemler üzerinde de kaydedilmekte, muhafaza ve depo edilmekte, arşivlenmekte ve aktarılabilmektedir.

Ayrıca kişisel verileriniz,

 • Şirket ilgili sistem, yazılım ve donanımları ile sunucularına kaydedilmekte, bu alanlarda muhafaza edilmekte,
 • Bilişim Teknolojileri bakım- destek hizmetleri kapsamında dış hizmet alım yapılan tedarikçi firmaların erişimine kontrollü ve sınırlı olarak açılmakta,
 • Bilişim Teknolojileri alanında dış denetim/test/danışmanlığa ihtiyaç duyulması halinde dış hizmet alımı yapılan firmaların erişimine kontrollü ve sınırlı olarak açılmakta,
 • E-mail, CRM sistemlerinin kullanımı ile sınırlı olarak bulut bilişim hizmeti alınan yurtdışındaki tedarikçi firmaya aktarılmakta (Microsoft),
 • Verilerin depolanması veya yedeklenmesi amacıyla sunucu hizmeti alınan yurt içindeki tedarikçilerin sunucularına aktarılmakta,
 • Talep edilmesi halinde yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılmakta,
 • Özellikle çalışanların elektronik sistemler ve donanımlar üzerinde gerçekleştirdiği iletişim, iş ve işlemler nedeniyle risk ve tehditlerin belirlenmesi, veri sızıntılarının tespiti, özel amaçlı kullanımların, hukuka aykırı iş ve işlemlerin tespiti ve denetimi amacıyla çalışanlarımızla yaptığınız yazışmalarınız izlenebilmekte, söz konusu risklerin ve tehditlerin önlenmesi veya sonlandırılması amacıyla bu verilere erişilebilmekte ve kayıt altına alınabilmekte, dolayısı ile bu iş ve işlemlerle bağlantılı veri paylaşımlarınız da aynı işlemlere dâhil kılınabilmektedir.

Bilgi Güvenliği politikamıza ulaşmak için tıklayınız.

Ziyaretçi verilerinin işlenmesi

Kaplam Otomotiv Plastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("Kanun") kapsamında, Veri Sorumlusu sıfatıyla, aşağıda açıklandığı şekilde kişisel verileriniz işlenmektedir:

Ziyaretçi Kayıtlarının Tutulması:
Ziyaretçilerimizin ve araçlarının güvenliğini sağlamak amacıyla bina içi ve dışında (bina önü, park alanı, üretim sahası vb.) kapalı sistem kameralar ile görüntü kaydı alınmakta, ziyaretçinin görüntüsü ile aracının görüntüsü (marka, renk, model, plaka verisi) işlenmektedir.

Çalışanlarımızın ve ziyaretçilerinin güvenliğini sağlamak amacıyla, Kaplam Kağıt Plastik Ambalaj Malz. İnş. San. ve Tic. A.Ş. işyerlerini ziyaret eden çalışan veya ziyaretçilerimizin, ziyaretçi kayıt defterine ve yazılımına yapılan kayıtlarda,

 • Kimlik bilgileri (TC kimlik belgesi, ehliyet, pasaport, avukat kimliği gibi belgelerden alınan ad- soyadı),
 • Ziyaret edeceği kişi bilgisi,
 • Ziyaretçi giriş ve çıkış saati (fiziksel mekân güvenliği),
 • Plaka
 • HES Kodu

şeklindeki kişisel verileri işlenmektedir.

İnternet Ağı Kullanımı:
Şirketimiz tarafından bilgi güvenliği süreçlerinin yönetilmesi, erişim yetkilerinin yürütülmesi, talep/ şikâyetlerin takibi, risk yönetim süreçlerinin yürütülmesi, denetim/ etik faaliyetlerinin yürütülmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi amacıyla; fiziksel olarak Kaplam A.Ş işyerlerini ziyaret eden ve WİFİ kullanmak isteyen ziyaretçilerinden, bu hizmeti sunmak ve 5651 sayılı kanun ve ilgili İkincil mevzuatına uymak amacıyla; işlem güvenliği, risk yönetimi, cep telefonu numarası, trafik bilgileri/ log kayıtları kayıt altına alınmakta; bu kayıtlar ancak yetkili kamu kurum ve kuruluşları tarafından talep edilmesi veya Şirket içinde gerçekleştirilecek denetim süreçlerinde ilgili hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirmek amacıyla işlenmektedir.

Sevkiyat-Kantar Kayıtlarının Alınması:
Kaplam A.Ş’ye ürün getiren veya ürün almaya gelen araçların kayıtlarının tutulması ve ağırlık tartımı yapılabilmesi için, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, taşınır mal ve kaynakların güvenliğinin temini, yetkili kişi kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, lojistik faaliyetlerinin yürütülmesi, mal/hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi, fiziksel mekân güvenliğinin temini, iş sağlığı güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla Kaplam A.Ş’nin veya müşterilerinin anlaşmalı olduğu nakliye firmalarının çalışanlarının veya bunların yetkilendirdikleri diğer 3. Kişi nakliye firma veya görevlilerinin kimlik, iletişim, özlük, fiziksel mekân güvenliği, diğer (adı-soyadı, cep telefonu numarası, TCKN, plaka, ruhsat, ehliyet no, e posta adresi, sgk sicil no, giriş çıkış saati) verileri işlenmektedir. Anlaşmalı olunan nakliye firması tarafından görevlendirilen 3. Kişi firma yetkili veya çalışanları ilgili anlaşmalı nakliye tedarikçisi ile paylaşılabilir.

Söz konusu kişisel veriler, Kanunun 5 inci maddesinde belirtilen “Kanunlarda öngörülmesi”, “Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması”, “Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması”, “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması”, “Sözleşmenin taraflarına ilişkin verilerin işlenmesi” hukuki sebebine dayanarak kapalı sistem kamera kaydı tutulması ve ziyaretçi kayıt defterine ve yazılımına kayıt yapılması, bilişim sistemleri üzerinde kayıt tutulması, kantar kayıtlarının ilgili yazılımda kaydedilmesi ve kantar fişi klasörlerinde muhafazası suretiyle tamamen veya kısmen otomatik yolla veya otomatik olmayan yolla işlenmektedir.

Kamera kayıtlarına, log kayıtlarına ve ziyaretçi kayıtlarına; sınırlı sayıdaki yetkili çalışanlarımız ile elektronik sistemlerin kesintisiz çalışmasını teminen bakım ve destek hizmetleri alındığı sırada tedarikçimiz erişebilir. Canlı kamera görüntülerini, dışarıdan hizmet alınan güvenlik görevleri izleyebilmektedir. Kayıtlara erişimi olan bu kişilerle gizlilik sözleşmesi akdedilmekte, gerekli teknik ve idari tedbirler yerine getirilmektedir. Bu kayıtlar ancak soruşturma, kovuşturma, iş güvenliği, yargı, denetim faaliyetleri gibi gerekli olduğu hallerde hukuk danışmanımıza ve yetkili kurum ve kuruluşlara aktarılabilir.

Kanun Kapsamındaki Haklarınız: Kişisel verilerinizin işlenmesiyle ilgili olarak Kanun’un 11. Maddesinde sayılan haklara sahipsiniz.

Söz konusu başvuru ve taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ’de yer alan koşulları içerecek biçimde; i) Islak imzalı şekilde posta yoluyla veya elden veya ii) kayıtlı elektronik posta (KEP) adresimiz üzerinden, iii) güvenli elektronik imza, iv) mobil imza ya da v) daha önce tarafımıza bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle kaplamkvk@kaplam.com.tr adresimize e-posta atarak tarafımıza ulaştırmanız gerekmektedir.

Şirketimizin kişisel verilerin işlenmesine yönelik politika ve uygulamaları hakkında daha fazla bilgi almak ve başvuru formumuza ulaşmak için www.kaplam.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.

E-posta bilgilendirme
 • Bu e-posta ve ekleri, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve 25 Mayıs 2018 tarihli Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü (GDPR) kapsamında kişisel veriler içerebilir ve gönderildiği belirtilen kişi/kişilere özel ve gizlidir. Bu e-posta ve eklerinin gönderim amacı ile sınırlı ve orantılı olarak kullanılması kanuni bir zorunluluktur. E-postanın içermekte olduğu kişisel veriler, gönderim amacı dışında kullanılamaz, çoğaltılamaz, arşivlenemez, ilgili kişinin ve şirketimizin onayı olmaksızın üçüncü kişilere aktarılamaz. Kişisel verilerin gönderim amacı gerçekleştiğinde yasal süreler içerisinde tarafınızca imha edilmesi gerekmektedir. Bu kişisel verilerin güvenliğinin sağlanması sorumluluğu tarafınıza ait olup herhangi bir ihlal halinde şirketimizin sorumluluğu bulunmamaktadır. Bu e-postanın muhatabı olmamanıza rağmen size ulaşmış olması halinde e-postayı derhal imha ederek bu durumu derhal ve en geç 72 saat içinde tarafımıza bildirmenizi rica ederiz.
 • Bu e-posta mesajı ve ekleri alıcı olarak belirtilen kişi ya da kuruluşa özeldir. Mesajın alıcısı veya alıcısına iletmekten sorumlu kişi değilseniz lütfen mesajı kopyalamayınız, başkalarına göstermeyiniz ve göndermeyiniz, sisteminizden siliniz ve göndereni uyarınız. Kaplam A.Ş.’nin, bu mesajda veya eklerinde yer alan bilgilerin doğruluğu, güncelliği ve tamlığı konusunda hiçbir taahhüdü yoktur. Buradaki bilgilerin kullanılması sonucu ortaya çıkabilecek zararlardan, mesajın içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından, saklanmasından, gizliliğinin korunamamasından, virüs içermesinden ve sisteminizde yaratabileceği zararlardan Kaplam A.Ş. sorumlu değildir.
 • Westrongly ask you to review our clarification text for the processing of your personal data on our website.
 • This e-mail and its attachments maycontain personal data under the Personal Data ProtectionAct No.6698 and the General Data Protection Regulation of the European Union of 25 May 2018 and is private and confidential to the person/persons specified to have been sent. The usage of this e-mail and its attachments in a limitedandproportionatemanner for the purpose of sending is a legal obligation. This e-mail contains personal data and cannot be used for out of purpose of sending, reproduced, archivedor transfer red to third parties without the approval of the relevant person or company. When the purpose of sending personal data is realized, must be destroyed by you with in legal time limits. You are responsible formaintainingthesecurity of this personal data and our company is not responsible for any violations. If this e-mail has reached you even though you are not the answerer, we ask from you to immediately destroy it and notify us with in at latest 72 hours.
 • This e-mail and its attachments are confidential to the individual or the corporation. Unless you are the there cipientor the responsible person from for warding the message to the recipient, please do not copyordisplay this e-mail toothers. Delete it from your system and alert thesender. Thesenderand Kaplam A.Ş. has no commitment to the accuracy, currenc yor completeness of the contents of this message or its attachments. Kaplam A.Ş. cannot be held responsible for any loses in curred from content, forwarding, quoting, storing, confidentiality, viruses or damages caused to your system by harmful viruses from this e-mail and its attachments.
Kişisel verilerin korunması ve işlenmesi politikamız
Kişisel verilerin korunması ve İşlenmesi Politikamıza ulaşmak için tıklayınız.
Başvuru yolları

Söz konusu başvuru ve taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ’de yer alan koşulları içerecek biçimde; i Islak imzalı şekilde Sırabademler Mah. Paşaçayırı Mevkii No:31 16700 Karacabey/ Bursa adresine posta yoluyla veya elden ya da ii) kayıtlı elektronik posta (kaplam.gulay@hs02.kep.tr) adresimiz üzerinden, iii) güvenli elektronik imza, iv) mobil imza ya da v) daha önce tarafımıza bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle kaplamkvk@kaplam.com.tr adresimize, kimliğinizi tevsik edici belgelerle (TC kimlik numarasını içeren, din, medeni hal, kan grubu, engel/protez verisi kapatılmış kimlik veya ehliyet fotokopisi ile birlikte) e-posta atarak tarafımıza ulaştırmanız gerekmektedir.

Başvuru formumuza ulaşmak için buraya tıklayınız.

Please click here for our Information on application to data controller.

Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikamıza ulaşmak için buraya tıklayınız.